Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden ten behoeve van de leden van de vereniging AGF Detailhandel gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage onder inschrijfnummer 79/2001.

Artikel 1

Door het enkele plaatsen van een order en/of de ontvangst van de geleverde goederen aanvaardt de koper/opdrachtgever de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: “ALV”) en geeft aan akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze ALV. De leveringsvoorwaarden van koper/opdrachtgever worden derhalve uitgesloten. Aanpassingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer. De door ons uitgebrachte offertes behelzen een vrijblijvend aanbod.

Artikel 2

Overeenkomsten komen pas tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding, welke blijkt uit een schriftelijke bevestiging aan de koper en/of opdrachtgever, dan wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan een mondelinge overeenkomst. Komt de overeenkomst niet schriftelijk tot stand, dan is het risico voor een onjuiste of onvolledige levering geheel voor de koper en/of opdrachtgever. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van een tot stand gekomen overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden aangeleverd en dienen door ons op bovenvermelde wijze te worden aanvaard.

Artikel 3

Aantal, gewicht en kwaliteit van de goederen, zoals die op de door de verkoper overgelegde factuur zijn vermeld, zijn bepalend voor de geleverde hoeveelheid en kwaliteit. Indien de koper ten aanzien van de geleverde goederen een kwantiteitsafwijking van meer dan 5% (vijf procent) aannemelijk maakt, dan wel een afwijking van de overeengekomen kwaliteit, zal de koopprijs in gemeenschappelijk overleg worden aangepast. Indien de koper ingeval van onenigheid omtrent de kwaliteit of kwantiteit ter zake inschakeling van een expertisebureau wenst, dan zal hij in eerste instantie de door dat bureau in rekening gebrachte kosten dienen te dragen, welke zullen worden vergoed door de verkoper in geval de koper door het bureau in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 4

Verkoper behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden te weigeren de goederen te leveren dan wel onder rembours te leveren. Eveneens behoudt verkoper/opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst te sluiten onder de opschortende voorwaarde dat de koper/opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van de verkoper, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Verkoper houdt zich tevens het recht voor, in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.

Artikel 5

De aflevering geschiedt af ons magazijn, zulks op het moment waarop de producten het magazijn verlaten, ook indien franco levering is overeengekomen of ingeval het transport door ons of in onze opdracht wordt uitgevoerd. Vanaf het moment van aflevering is de zaak voor risico van de koper. Overschrijding van eventueel overeengekomen levertijden kan de verkoper niet verplichten tot enige schadevergoeding. Indien verkoper de goederen niet kan afleveren aan het te beleveren adres, worden de goederen voor rekening en risico van koper opgeslagen.

Artikel 6

Indien verpakkingsmateriaal op leenbasis wordt verstrekt, zoals onder andere emballage, dan dient de koper hiervoor als een goed huisvader zorg te dragen. Op eerste verzoek dient het verpakkingsmateriaal weer ter beschikking te worden gesteld.

Artikel 7

Alle producten blijven, ook na aflevering, eigendom van de verkoper, totdat zij volledig zijn betaald. Koper is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals de overdracht aan een derde of verkoop.

Artikel 8

Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Ten aanzien van vers-producten dient steeds bij het sluiten van de overeenkomst 50% (vijftig procent) te worden voldaan en het restant op de dag van aflevering, tenzij uit de koopovereenkomst en/of opdrachtbevestiging blijkt, dat het gehele bedrag op de dag van aflevering dient te worden betaald door middel van een telefonische overboeking. Verkoper is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de koopovereenkomst en/of opdracht voort te gaan, zekerheid te verlangen van de koper en/of opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

Indien koper/opdrachtgever in verzuim is, hetgeen op de veertiende dag na het verstrijken van de dag waarop de uiterlijke betaling had moeten plaatsvinden, het geval is, is de verkoper/opdrachtnemer genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortkomende kosten van incasso, waaronder mede inbegrepen het salaris van een door verkoper/opdrachtnemer ingeschakelde advocaat, deurwaarder of incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in rechte als buiten rechte, komen ten laste van de koper/opdrachtgever.

Over de vordering zal een verzuimrente berekend worden groot 1% per maand. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Ingeval van procedures is daarenboven verschuldigd het geliquideerde salaris volgens het geldende tarief en de nakosten. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen blijkens facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever uitdrukkelijk, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Koper/opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op verrekening met een eventuele vordering van haar op de verkoper/opdrachtnemer. Betaling dient te geschieden zonder enige korting, schuldvergelijking of opschorting van betaling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9

Indien de koper/opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van de koper/opdrachtgever of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van de koper/opdrachtgever, heeft verkoper/opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle door verkoper/opdrachtnemer verder toekomende rechten. In vorenbedoelde gevallen zullen voorts alle vorderingen op de koper/opdrachtgever terstond ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 10

Bij overmacht is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (laten) ontbinden of de uitvoering van de verplichtingen van verkoper/opdrachtnemer

tegenover de koper/opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te

verwachten was en buiten de invloedssfeer ligt van de verkoper/opdrachtnemer. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde van die personen, waarvan verkoper/opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van de producten, alsmede vertragingen die ontstaan zijn door weers- en/of oogstomstandigheden.

Garantie wordt alleen verleend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 11

Verkoper/opdrachtnemer beperkt de aansprakelijkheid tot schade die door de koper/opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of schuld van de kant van de verkoper, en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Koper/opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag ter zake de koopovereenkomst. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien verkoper voor de desbetreffende schade verzekerd is, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Artikel 12

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeen gekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper/opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Behoudens schriftelijke afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en verzekering voor rekening van koper/opdrachtgever. Verpakking wordt in rekening gebracht en kan niet worden geretourneerd.

Artikel 13

Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan koper en/of opdrachtgever of aan het opgegeven adres te worden gemeld. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. Na verstrijken van voormelde termijnen vervalt het recht zich op enig gebrek te beroepen.

Artikel 14

Verkoper is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering, aan de koper door te berekenen. Indien verkoper dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

Artikel 15

Op alle door verkoper/opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomsten, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden behoudens de bevoegdheid van de kantonrechter in door de wet geregelde gevallen, beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. Met opzij zetting van het hiervoor bepaalde zijn bij internationale transacties de bepalingen van het Weens koopverdrag van toepassing, onder handhaving van vorenbedoelde bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage dan wel de kantonrechter. ……..